» مو :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» سر نیومد زمستون :: ۱۳٩٥/٦/٢۳
» خوشی :: ۱۳٩٥/٥/٩
» تمام :: ۱۳٩٥/٤/۱٠
» تمام :: ۱۳٩٤/٩/۳
» دیوار :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۸
» اندر حکایاتِ دشوارِ ذهنم :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» پا :: ۱۳٩٤/۸/٢
» صبح است ساقیا :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» ۱۳٩٤/٤/٢٦ :: ۱۳٩٤/٤/٢٦
» ۱۳٩٤/٢/۱۸ :: ۱۳٩٤/٢/۱۸
» ۱۳٩٤/۱/٢۱ :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٦ :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» ۱۳٩۳/٩/٢٢ :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» ۱۳٩۳/۸/۱٩ :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» این روزها. نمی دونم شماره ی چند :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» بدون عنوان :: ۱۳٩۳/۸/٩
» Untitled :: ۱۳٩۳/٥/۱٦
» باز هم این روزها :: ۱۳٩۳/٥/٥
» مه :: ۱۳٩۳/٥/٥
» تعارفات روزمره :: ۱۳٩۳/۱/۱
» خواب :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» این روزها :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» نو :: ۱۳٩٢/٩/٢
» روزانه ها :: ۱۳٩٢/٧/٩
» یادداشت :: ۱۳٩٢/٤/٦
» شنگولستان :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» ۱۳٩٢/۱/٧ :: ۱۳٩٢/۱/٧
» در روزهای آخر اسفند :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» خواب های من :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» پاک کن :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» کبود :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» شاید :: ۱۳٩۱/۳/٧
» قصه :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» فرود :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» یک دقیقه فریاد :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» کلمه :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» صبح :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» ریحان خانوم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» عید :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» بینگو :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» تولد :: ۱۳٩٠/٢/۸
» بدون عنوان :: ۱۳٩٠/٢/٧
» تقویم :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» تعطیل به علت فوت ناگهانی همسایه :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» مهمانی :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» همه چی آرومه :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» اعتراف های من :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» خانم هاویشام :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» روز اول :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» به طور مثال :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» عکس :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» شهر قصه :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» امید :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» سلام :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» نمی توانم های من :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» نور :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» علی :: ۱۳۸٩/٩/٧
» من خواب بوده ام :: ۱۳۸٩/٩/٦
» یک دقیقه سکوت :: ۱۳۸٩/٩/٢
» مرگ طبیعی من :: ۱۳۸٩/٩/۱
» تصویر :: ۱۳۸٩/٩/۱
» رادیو پاناگولیس :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» کلمه :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» UNI :: ۱۳۸٩/۸/۸
» یاد :: ۱۳۸٩/۸/۸
» سهراب خان :: ۱۳۸٩/٧/٤
» اندر احوال منشور حقوق بشر مسیو کوروش در تهران :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» ۱۳۸٩/٦/۱٧ :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» یاد :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» RADICAL FEMINISM :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» فرفری :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» روز جهانی محیط زیست :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» خواب :: ۱۳۸٩/۳/٦
» تو شعر نیستی :: ۱۳۸٩/۳/٢
» ey saye inja mest 'sho :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
» گپ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» ممنون :: ۱۳۸۸/٩/۱٦
» یادداشت های یک دیوانه :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» ماهی :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» سبز :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» انگشت :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» کبود :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
» امید :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» فووووووووووووووووووووووووت ! :: ۱۳۸۸/٢/٢۸
» ! :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» برای حس و حالم اسمی پیدا نمی کنم . :: ۱۳۸۸/۱/٢۳
» مرغ :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
» نوروز نامه :: ۱۳۸۸/۱/۳
» بازسازی ساختار :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» اتوبوس :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٠
» کلمه :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
» بهونه :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» پخ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» نقد :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» . :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» نیوتن :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» مرگ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» نونوایی 2 :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» زنده گی :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
» فرهاد کوه کن :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» بوی جوی مولیان و از این چیزا :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
» ... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» نونوایی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» عقوبت :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» مهمونی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» ذهن شلوغ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» خواب :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» غریبه :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» از دست این سری که روی دو پا راه می رود :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» به من چه؟ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» سوال :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
» دوست جون من :: ۱۳۸٧/۸/٢٧
» من چهره ام گرفته :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» فوران نوستالزیک :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» خواهــــــــــش :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» بازگشت غارتگر :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» اسباب کشی :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» پای صحبت مارک تواین :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» متل ها :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» ماجراهای آقای هنر :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» ارتباطات پیچیده ی آدما و تحلیل متفکرانه ی من :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» سرو کاشمر :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
» مرثیه :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
» بازم سلام :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» ۱۳۸٧/٢/۱٢ :: ۱۳۸٧/٢/۱٢
» ویژگی های بارز جهانگردی :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» قطعه ای از رساله ی عشق عین القضات :: ۱۳۸٧/۱/۱
» ارگ راين :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» گردشگری :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» چغازنبيل :: ۱۳۸٦/۱٠/۸
» روز جهانی معلولان :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
» حراج :: ۱۳۸٦/٩/٩
» طعم گیلاس بودن :: ۱۳۸٦/٩/٤