متل ها

             خره خراطی می کرد

یکی بود یکی نبود ،

الا خدا هیشگی نبود ،

پشت حموم گودالی بود ،

گودال ناهمواری بود ،

خره خراطی می کرد ،

بزه بزازی می کرد ،

شتر نمد مالی می کرد ، 

اسبه عصاری می کرد،

ککه رقاصی می کرد ،

بچه فیل اومد سیل (سیر) کند ،

افتاد و دندونش شیکست ،

گفت: چه کنم ؟ چه کار کنم؟

پنجای گوشت کباب کنم‌ ،

بخورم خورده می شه ،

نخورم گنده می شه ،

نصیب همسایه می شه .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید