سرو کاشمر

سرو کهنسالی بود در ناحیه کاشمر در خراسان که بر طبق افسانه ، زرتشت آن را کاشته بود و تا روزگار المتوکل عباسی(٢۴٧-٢٠۶) باقی بود و نزد ایرانیان درختی مقدس بود . به دستور آن خلیفه ی تازی این درخت را قطعه قطعه بریدند . بار صدها شتر کردند تا به بغداد ببرند و در آنجا آن قطعه ها را بر روی هم نصب کنند و آن جبار به آن درخت نائل آید . نوشته اند که از یک دروازه شتران حامل سرو وارد می شدند و از دروازه ی دیگر جنازه ی المتوکل را ، که بر دست غلامانش کشته شده بود ، بیرون می بردند.

/ 0 نظر / 11 بازدید