ویژگی های بارز جهانگردی

     از جمله ویژگی های بارز جهانگردی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
--- در بیشتر مواقع نمی توان قبل از خرید ، این نوع خدمت را دید یا آزمایش کرد .
--- هر جا که خریداری شود همانجا هم مصرف می شود .
--- مردم و محل - جایی که تولید میشود - بخشی از محصول هستند و بنابراین جهانگردی بخش های بسیاری از جامعه را شامل می شود .
    به طور کلی ۱۰ ویژگی وجود دارد که جهانگردی را از دیگر فعالیت های اقتصادی متمایز میسازد،
این ویژگی ها عبارتند از :
آنی بودن
در خاطر ماندن
میراث جهانگردی
هماهنگ شدن ـ وابستگی متقابل اجزاء محصول
زود گذر بودن
ظرفیت پذیرش
قابلیت تغییر
رقابت برای کسب فضای بیشتر
ثابت بودن هزینه های عملیاتی
فصلی بودن تقاضا

/ 0 نظر / 3 بازدید