دوست جون من

 

چیست این سلول

چیست این دیوارهای پست بی‌روزن

جز برای یک دو روزی بیش

پایداری‌های لرزان در مسیر سیل

سیل بنیان‌کن

...

آی ای چشمان خون‌پالا

پشت این شب

این شب فرتوت

صبح مردم

صبح بیداری‌ست

 

اینو از دوستم الف میم دزدیدم اگه می خواید باهاش دوست شید ، لینک کوچه ی بی دار و درخت رو ببینید.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید